Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky sporenie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TrustWorthy Investment SK a.s.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť TrustWorthy Investment SK a.s., so sídlom Boženy Němcovej 1004/8, 811 04 Bratislava, IČO: 47 226 269, DIČ: 2023815794, IČ DPH: SK2023815794, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5805/B, e - mail: info@twisk.sk, telefón: (+421) 33 381 3426 (ďalej len „TWI“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti zo zmlúv uzatvorených medzi TWI (predávajúcim) a klientom (kupujúcim) v rámci predaja tovaru a poskytovania služieb, ktoré TWI svojim klientom ponúka. Klientom sa rozumie jednak fyzická osoba, ktorá je v zmysle platných právnych predpisov považovaná za spotrebiteľa (ďalej len „Spotrebiteľ“) ako aj fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba. TWI výslovne upozorňuje, že tie ustanovenia týchto VOP ktoré sa týkajú Spotrebiteľa sa vzťahujú len na fyzické osoby – nepodnikateľov, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov považované za spotrebiteľov. 
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených medzi TWI a jeho klientmi, ak sa takáto zmluva na ne odvoláva alebo klient v takej zmluve prehlásil, že s obsahom VOP bol oboznámený. Podpisom príslušnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje klient súhlasí s ich znením. Uvedené platí obdobne pri odoslaní záväznej online objednávky PROGRAMU SPORENIA, kedy súčasťou zmluvy sú aj Obchodné podmienky platné pre internetový predaj (E-SHOP), ktoré je možné nájsť na webstránke www.twisk.sk (ďalej len „VOP e-shop“).
 3. Zmluvy sú uzatvárané v písomnej podobe. V prípade PROGRAMU SPORENIA je možné zmluvu uzatvoriť aj online. V takom prípade sa zmluva uzatvorí podľa VOP e-shop, ktoré nájdete na webstránke TWI. VOP e-shop sa na PROGRAM SPORENIA použijú v rozsahu v akom neodporujú zneniu týchto VOP. V prípade pochybností platí, že ustanovenia týchto VOP majú pred ustanoveniami VOP eshop prednosť. 
 4. Proces uzavretia PROGRAMU SPORENIA online prebieha prostredníctvom záväznej online objednávky, ktorú klient vyplní a odošle na schválenie TWI. PROGRAM SPORENIA je uzatvorený potvrdením online objednávky zo strany TWI. Zároveň klient obdrží informáciu, že zmluva v zmysle č. III. ods. 1 zmluvy podlieha rozväzovacej podmienke v prípade že klient nezaplatí poplatok alebo prvú splátku PROGRAMU SPORENIA. Po úhrade poplatku alebo prvej splátky PROGRAMU SPORENIA, klient obdrží prístup do online systému na internetovej stránke TWI, kde bude uložená zmluva ako aj VOP e-shop.
 5. Tovarom sa pre účely VOP rozumie: 
  • investičné zlato s rýdzosťou 999,9, v podobe zliatkov s hmotnosťou 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 1oz (unca), 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, prípadne s inou hmotnosťou;
  • investičné striebro s rýdzosťou 999, v podobe zliatkov s hmotnosťou 20 g, 1oz (unca), 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, prípadne s inou hmotnosťou;
  • investičná platina s rýdzosťou 999,5, v podobe zliatkov s hmotnosťou 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 1oz (unca), 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, prípadne s inou hmotnosťou; (vyššie uvedené spolu tiež ako „zliatky“) 
  • investičné mince rôznej váhovej kategórie (zlaté, strieborné a platinové);
  • pamätné mince a medaily z drahých kovov; 
  • drahé kamene; 
  • príslušenstvo a služby poskytované k vyššie uvedenému tovaru.
    

  Konkrétna aktuálna ponuka tovaru je dostupná v e-shope na webstránke TWI: www.twisk.sk
 6. PROGRAMOM SPORENIA sa rozumie postupný predaj tovaru (okrem drahých kameňov, pamätných mincí a medailí z drahých kovov), pri ktorom si klient zvolí (i) cieľovú sumu (minimálne 4.000 EUR bez DPH), do výšky ktorej chce nakúpiť ním zvolené zliatky alebo investičné mince, (ii) špecifikáciu drahého kovu zliatkov alebo investičných mincí, (iii) hmotnosť zliatkov, v akých chce zliatky alebo investičné mince prevziať, (iv) výšku pravidelnej mesačnej splátky (minimálne 25 EUR s DPH), ktorou chce postupne uhrádzať kúpnu cenu tovaru do výšky stanovenej cieľovej sumy a (v) spôsob dodania tovaru. Ustanovenia týkajúce sa zliatkov v rámci PROGRAMU SPORENIA sa obdobne použijú aj na investičné mince.
 7. Záloha na kúpnu cenu môže byť dohodnutá až do výšky predpokladanej kúpnej ceny alebo jednotlivej splátky.
 8. Za správu PROGRAMU SPORENIA je TWI oprávnená klientovi účtovať poplatok vo výške 7 % + DPH z cieľovej sumy objednaných zliatkov. Poplatok je splatný spolu s úhradou prvej splátky. Ak je poplatok za správu PROGRAMU SPORENIA spolu s prvou splátkou cieľovej sumy uhradený do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, znižuje sa jeho výška na 5 % + DPH z cieľovej sumy objednaných zliatkov z drahých kovov. Ak sa klient rozhodne splácať cieľovú sumu mesačne splátkami vo výške 25 EUR s DPH alebo v násobkoch tejto sumy a zároveň sa chystá spolu s úhradou splátky cieľovej sumy splácať aj poplatok za správu PROGRAMU SPORENIA, výška tohto poplatku sa rovná 7 % + DPH z cieľovej ceny objednaných zliatkov. Na zaplatenie poplatku sa vždy zarátava časť 2 splátky vo výške 5/12, a to až do zaplatenia poplatku.
 9. TWI upozorňuje a klient berie na vedomie a súhlasí, že výška poplatku za správu podľa bodu 8 týchto VOP môže byť dohodnutá aj odlišne. V takomto prípade bude výška poplatku stanovená priamo zmluvou (čl. II. ods. 1 zmluvy) a takto dohodnutá výška poplatku má pred vyššie uvedeným prednosť. 
 10. Klient sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s podmienkami zmluvy. 
 11. Kúpna cena tovaru vychádza z aktuálnej ceny tovaru za druh a jednotku, ktorá je ku dňu uskutočnenia objednávky klientom uvedená na internetových stránkach spoločnosti TWI www.twisk.sk. TWI je oprávnená tieto kúpne ceny tovaru aktualizovať v súvislosti s ich zmenou na finančnom trhu. V prípade JEDNORAZOVÉHO NÁKUPU sa za kúpnu cenu považuje cena, ktorá je platná ku dňu pripísania zálohy na kúpnu cenu; pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade nákupu v PROGRAME SPORENIA sa za kúpnu cenu považuje cena, ktorá je platná ku dňu úhrady jednotlivej splátky, ktorou dôjde k úhrade sumy zodpovedajúcej vybranej hmotnosti zliatkov drahých kovov. V prípade, že v PROGRAME SPORENIA úhradou poslednej splátky do výšky cieľovej sumy (viď bod 6 týchto VOP) nie je splatená celá kúpna cena posledného takto objednaného zliatku drahých kovov, dochádza k navýšeniu cieľovej sumy o taký počet splátok, aby bola uhradená cena posledného zliatku drahých kovov, ktorý má byť dodaný. TWI uvedie počet splátok v zálohových faktúrach vystavených klientovi k úhrade posledného zliatku. Poplatok za správu PROGRAMU SPORENIA zostáva vo výške zodpovedajúcej pôvodnej cieľovej sume. 
 12. Spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 6 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) nemôže odstúpiť od zmluvy na kúpu Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. investičné drahé kovy, drahé kamene, mince a medaily (investičné aj pamätné). Takýto Tovar nie je možné vrátiť, Spotrebiteľ však môže TWI ponúknuť takýto Tovar k spätnému odkúpeniu, pričom TWI nie je povinný takúto ponuku prijať.  
 13. Od zmluvy na Tovar, na ktorý sa nevzťahuje bod 12 týchto VOP môže Spotrebiteľ odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia Tovaru, a to oznámením doručeným na adresu sídla alebo e-mailovú adresu TWI. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú pokiaľ Spotrebiteľ oznámenie odošle najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. V prípade, že medzitým už došlo k doručeniu Tovaru, Spotrebiteľ spolu s písomným odstúpením od zmluvy doručí aj Tovar.
 14. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti Tovar TWI, a to zaslaním na adresu sídla TWI najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný TWI s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie zodpovedá Spotrebiteľ. 
 15. TWI v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa, podľa bodu 14 týchto VOP, vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. TWI vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s TWI nedohodnú inak. TWI nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu Tovar zaslal späť. 
 16. Klient, ktorý uzatvoril zmluvu v rámci PROGRAMU SPORENIA má v rámci on-line systému na internetových stránkach TWI (www.twisk.sk) prístup k informáciám o tom, koľko tovaru už objednal a kúpil a pri programe sporenia informáciu, koľko tovaru obdrží za uskutočnené splátky. TWI ku koncu každého kalendárneho štvrťroka zabezpečuje overenie množstva tovaru v držbe TWI, ktorý bol zakúpený na základe objednávok klientov. Overenie vykoná nezávislý audítor alebo notár a o svojom zistení vydá písomné potvrdenie, ktoré bude následne zverejnené v on-line systéme. 
 17. Zálohové faktúry sú vystavené v prvý pracovný deň každého mesiaca a sú splatné v posledný deň príslušného mesiaca. Všetky platby v prospech TWI uskutočňuje klient výlučne v prospech bankového účtu TWI vedeného v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu 4018927275 / 7500. Žiadna tretia osoba nie je oprávnená v mene TWI prevziať od klienta plnenie patriace TWI. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy v prospech bankového účtu TWI pod variabilným symbolom dátumu narodenia klienta (kupujúceho) / IČO klienta 3 (kupujúceho) alebo zálohovej faktúry vystavenej TWI.
 18. Ak nie je medzi TWI a klientom výslovne dohodnuté inak, TWI je oprávnená započítať úhradu uskutočnenú klientom na svoju najstaršiu pohľadávku, a to najprv na jej príslušenstvo. 
 19. Ak bude klient v PROGRAME SPORENIA v omeškaní s riadnou úhradou splátok za obdobie dlhšie ako 6 mesiacov, a klient neuhradí tieto splátky ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu TWI poskytlo, TWI má právo od zmluvy odstúpiť. Všetky dovtedy klientom uhradené splátky, za ktoré nebol doposiaľ klientovi dodaný tovar, pripadnú na ťarchu zmluvnej pokuty, na ktorú týmto vzniklo TWI právo. Ak klient neuhradí doplatok kúpnej ceny pri JEDNORAZOVOM NÁKUPE ani do 30 dní po dohodnutej dobe splatnosti, zmluva zaniká a TWI vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy klientom zaplatenej zálohy na kúpnu cenu. 
 20. TWI dodá klientovi objednaný tovar do 30 dní resp. 90 dní pokiaľ sú tovarom produkty numizmatiky (mince a medaile) odo dňa, kedy bude klientom riadne uhradená (i) celá kúpna cena tovaru, ak sa jedná o jednorazový nákup alebo (ii) kúpna cena za príslušný počet zliatkov, ktoré klient objednal, ak sa zúčastňuje nákupu investičného zlata, striebra, platiny a mincí v rámci programu sporenia, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 21. Dodaním tovaru sa rozumie (i) jeho osobné prevzatie klientom v sídle TWI, ak nie je dohodnuté inak. Klient sa pri prevzatí tovaru preukáže platným preukazom totožnosti. Tovar bude odovzdaný po tom, čo klient podpíše jeho prevzatie alebo potom čo sa tovar odošle na adresu klienta (za poplatok). Vlastnícke právo prechádza na klienta až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody tovaru prechádza na klienta prevzatím tovaru.
 22. V prípade odoslania tovaru klientovi na jeho adresu, TWI účtuje klientovi poplatok vo výške zodpovedajúcej sadzbe stanovenej platným cenníkom Slovenskej pošty, a.s. za doručenie ceniny.
 23. TWI je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH); ceny všetkého tovaru, okrem ceny zlatých zliatkov a mincí (oslobodenie od DPH), ako aj ceny všetkých služieb poskytnutých TWI sú účtované vrátane DPH.
 24. Klient berie na vedomie, že doterajšie zisky pri nákupe tovaru nie sú zárukou nárastu jeho ceny tovaru aj v budúcnosti.
 25. Klient zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu v dôsledku toho, že neoznámil TWI bez zbytočného odkladu zmenu jeho údajov, ktoré uviedol v zmluve. 
 26. TWI je oprávnená znenie týchto VOP jednostranne zmeniť, avšak je povinná o tom klienta informovať najmenej 10 dní pred dňom, kedy majú nové podmienky nadobudnúť účinnosť. Ak klient nevyjadrí nesúhlas do dňa účinnosti nových VOP, má sa za to, že znenie nových VOP akceptuje.
 27. TWI je voči Spotrebiteľovi zodpovedný za vady Tovaru v zmysle ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Záručná doba na uplatnenie vád Tovaru je 24 mesiacov od jeho prevzatia Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla TWI alebo elektronickou správou zaslanou na elektronickú adresu TWI. Spotrebiteľ v reklamácii uvedie pôvodné číslo objednávky a popis zistených vád Tovaru. 
 28. TWI vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie pri uplatnení reklamácie. TWI určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že je potrebné náročnejšie technické zhodnotenie stavu Tovaru, TWI upovedomí Spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia. V závislosti od povahy reklamácie TWI vybaví reklamáciu ihneď po určení spôsobu reklamácie, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  
 29. O vybavení reklamácie vydá TWI Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 30. Ak klient oznámil TWI elektronickú adresu (email), je TWI oprávnená doručovať písomnosti na takto oznámenú elektronickú adresu. 
 31. Písomnosti doručované v rámci zmluvného vzťahu medzi TWI a klientom, ak nedochádza k ich doručeniu elektronickou poštou, sa považujú za doručené aj vtedy, ak si druhá zmluvná strana v úložnej lehote nevyzdvihla riadne odoslanú písomnosť na ňou uvedenú adresu v zmluve. V prípade pochybností sa má za to, že písomnosť bola doručená druhej zmluvnej strane na tretí deň po jej preukázateľnom odoslaní prostredníctvom držiteľa poštovej licencie.
 32. V prípade sporu je miestne príslušným súdom všeobecný súd odporcu alebo spotrebiteľa. 
 33. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a TWI riešiť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup orgánu (subjektu) alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a TWI. 
 34. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov, je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení 4 spotrebiteľských sporov, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejneného na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 35. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov.soi 
 36. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a TWI riešiť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 37. TWI je oprávnené spracovávať osobné údaje Spotrebiteľa v súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 38. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Spotrebiteľa sa nachádzajú v poskytnutých Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je vždy dostupná aj na webovej stránke TWI https://www.twisk.sk/gdpr/.
 39. Obchodná činnosť TWI podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 40. Tieto VOP sa riadia slovenským právom a nadobúdajú účinnosť dňom 1. 8. 2019.

Online webináre TrustWorthy Investment SK a.s.

6. 7. 2021

Z pohodlia domova môžete byť s nami pravidelne v kontakte. Online webináre, kde sa dozviete viac informácií k drahým kovom, možnostiam spolupráce alebo zodpovieme Vaše otázky.

Pamätná strieborná minca, 500Kč Cyklus "Slávne dopravné prostriedky" Parná lokomotíva Škoda 498 Albatros proof a stand

24. 6. 2021

Dňa 9. júna 2021 vydáva Česká národná banka pamätnú striebornú päťstokorunáčku s hologramom s motívom parnej lokomotívy Škoda 498 Albatros. Náklad mince je 12000 kusov proof a 5700 kusov stand.

Pamätná strieborná minca, 5EUR "Séria Veľkí talianski umelci - Ennio Morricone" stand

18. 6. 2021

Ennio Morricone bol taliansky hudobný skladateľ, dirigent a hudobník. Vo svete sa preslávil najmä ako skladateľ filmovej hudby. Pripomeňme si ho striebornou mincou v náklade 8000 kusov.