Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky sporenie

Obchodní podmínky společnosti TrustWorthy Investment

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vydává společnost TrustWorthy Investment Holding SE (dále jen „TWI“) a stanoví vzájemná práva a povinnosti ze smluv uzavřených mezi TWI a klientem v rámci prodeje zboží a poskytování služeb, který TWI svým klientům nabízí v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. OP jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi TWI a jeho klienty, pokud na ně taková smlouva odkazuje nebo klient v takové smlouvě prohlásí, že s jejich obsahem byl seznámen.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány v listinné podobě. V případě PROGRAMU SPOŘENÍ je možné smlouvu uzavřít i přes internet v elektronické podobě (online). V případě online uzavření smlouvy se klient nejprve na internetových stránkách TWI seznámí s podmínkami uzavření smlouvy online a s návrhem smlouvy včetně těchto OP. Poté klient vyplní a odešle prostřednictvím internetu závaznou objednávku na vybrané zboží. Po přijetí objednávky TWI neprodleně odešle prostřednictvím e-mailové zprávy potvrzení o přijetí objednávky a zároveň klientovi odešle smlouvu včetně těchto OP. Doručením smlouvy klientovi prostřednictvím e-mailové zprávy se považuje za okamžik uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran smlouvy. Zároveň klient obdrží informaci, že smlouva nabude účinnosti okamžikem, kdy klient uhradí dle čl. III. odst. 1 smlouvy poplatek za PROGRAM SPOŘENÍ anebo první splátku za PROGRAM SPOŘENÍ. Po výše provedené úhradě klientem dle předchozí věty, tj. poté co smlouva nabude účinnosti, obdrží klient přístup do on-line systému na internetových stránkách TWI, kde bude uložena smlouva a tyto OP.
 4. Zbožím se pro účely OP rozumí:
  • investiční zlato o ryzosti 999,9 v podobě slitků o hmotnosti 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 1oz (unce), 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g a jiné hmotnosti;
  • investiční stříbro o ryzosti 999 v podobě slitků o hmotnosti 20g, 1oz (unce), 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g a jiné hmotnosti;
  • investiční platina o ryzosti 999,5 v podobě slitků o hmotnosti 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 1oz (unce), 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g a jiné hmotnosti;
   (výše uvedené zboží dále též jen "slitky");
  • investiční mince různé váhové kategorie (zlaté, stříbrné a platinové);
  • pamětní mince a medaile z drahých kovů;
  • drahé kameny;
  • příslušenství a služby k výše uvedenému zboží.
 5. PROGRAMEM SPOŘENÍ se rozumí postupný prodej zboží (vyjma drahých kamenů, pamětních mincí a medailí z drahých kovů), při němž si klient zvolí cílovou částku (minimálně 100.000 Kč bez DPH), do níž chce nakoupit jím vybrané slitky nebo investiční mince, specifikaci drahého kovu (tj. slitku nebo investiční mince), hmotnost slitku nebo investiční mince, v nichž chce zboží přebírat, výši pravidelné měsíční splátky (minimálně 600 Kč s DPH), kterou chce uhradit kupní cenu zboží do výše cílové částky a způsob dodání zboží.
  Ustanovení, která níže v těchto OP pojednávají o slitcích, se v rámci PROGRAMU SPOŘENÍ vztahují též na investiční mince.
 6. Záloha na kupní cenu zboží může být sjednána až do výše předpokládané kupní ceny vybraného zboží nebo do výše jednotlivé splátky.
 7. Za správu PROGRAMU SPOŘENÍ je TWI oprávněna klientovi účtovat poplatek ve výši 7 % + DPH v příslušné sazbě z cílové částky objednaných slitků. Tento poplatek je splatný spolu s úhradou první splátky. Je-li poplatek za správu PROGRAMU SPOŘENÍ spolu s první splátkou cílové ceny uhrazen do 2 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, snižuje se jeho výše na 5 % + příslušné DPH z cílové částky objednaných slitků. Rozhodne-li se klient splácet cílovou částku ve splátkách ve výši 600 Kč nebo jejích násobcích měsíčně a současně hodlá spolu s úhradou cílové částky splácet i poplatek za správu PROGRAMU SPOŘENÍ, činí výše tohoto poplatku 7 % + příslušné DPH z cílové částky objednaných slitků. Na úhradu tohoto poplatku je vždy započtena část splátky ve výši pěti dvanáctin až do zaplacení poplatku.
 8. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše poplatku za správu dle odst. 7. shora může být sjednána také odlišně. V takovém případě bude výše poplatku stanovena přímo v samotné smlouvě (čl. II. odst. 1 smlouvy) a tam uvedená výše poplatku bude pro klienta a TWI závazná a tudíž ujednání v čl. 7. shora ohledně výše poplatku se nepoužije.
 9. Klient se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu v souladu s podmínkami smlouvy.
 10. Kupní cena zboží vychází z aktuální ceny zboží za druh a jednotku, jak je uvedena na internetových stránkách společnosti ke dni provedení objednávky klientem. TWI je oprávněna kupní ceny zboží aktualizovat v závislosti na jejich změně na trhu. V případě jednorázového nákupu zboží je platná cena ke dni připsání zálohy na kupní cenu zboží, pokud není uvedeno jinak. V případě nákupu v PROGRAMU SPOŘENÍ je platná cena uvedená ke dni úhrady jednotlivé splátky klientem, na základě které dojde k úhradě částky odpovídající vybrané hmotnosti slitků; V případě, že v PROGRAMU SPOŘENÍ úhradou poslední splátky do výše cílové částky (viz bod 5) není splacena celá kupní cena posledního takto objednaného slitku, dochází k navýšení cílové částky o takový počet splátek, aby byla uhrazena cena posledního slitku, který má být dodán. TWI vystaví klientovi zálohové faktury k úhradě posledního slitku. Poplatek za správu PROGRAMU SPOŘENÍ (viz bod 7) zůstává ve výši odpovídající původní cílové částky.
 11. Klient, který uzavřel kupní smlouvu v rámci PROGRAMU SPOŘENÍ má v rámci on-line systému na internetových stránkách TWI – přístup k informacím o tom, kolik zboží již objednal a koupil a u PROGRAMU SPOŘENÍ informaci, kolik za provedené splátky obdrží zboží. TWI ke konci každého kalendářního čtvrtletí zajišťuje ověření množství zboží v držení TWI, které bylo zakoupeno na základě objednávek klientů. Ověření provede nezávislý auditor, notář nebo advokát a o svém zjištění vydá písemné potvrzení, které bude následně zveřejněno v on-line systému.
 12. Veškeré platby ve prospěch TWI provádí klient výlučně ve prospěch bankovního účtu TWI 1387907233/2700. Žádná třetí osoba není jménem TWI oprávněna od klienta převzít plnění náležející TWI. Úhradou se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu TWI pod variabilním symbolem rodného čísla klienta nebo v případě právnické osoby IČO klienta nebo čísla zálohové faktury vystavené TWI.
 13. Není-li výslovně dohodnuto mezi TWI a klientem jinak, je TWI oprávněna započítat úhradu provedenou klientem na svoji nejstarší pohledávku, a to nejprve na její příslušenství.
 14. Bude-li klient v PROGRAMU SPOŘENÍ v prodlení s řádnou úhradou jednotlivých splátek za období delší než 6 měsíců po sobě jdoucích, a klient neuhradí tyto splátky ani v dodatečné lhůtě, kterou mu TWI poskytlo, má TWI právo odstoupit od kupní smlouvy. Veškeré dosud klientem uhrazené splátky, za něž klientovi dosud nebylo dodáno zboží, připadají na vrub smluvní pokuty, na níž vzniklo takto TWI právo. Neuhradí-li klient doplatek kupní ceny při jednorázovém nákupu zboží ani do 30 dnů po sjednané době splatnosti, má TWI právo odstoupit od kupní smlouvy a náleží mu smluvní pokuta ve výši 10 % z klientem uhrazené zálohy na kupní cenu.
 15. Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kupní smlouvy na koupi investičních drahých kovů, tj. slitků, mincí, medailí a drahých kamenů klient nemůže podle § 1837 písm. b) zák. č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit, zboží nelze vrátit, pouze zpět nabídnout ke zpětnému odkupu. U ostatního zboží koupeného prostřednictvím internetového obchodu TWI může klient, je-li spotřebitelem, odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, a to v uvedené lhůtě písemným oznámením na adresu sídla TWI. V takovém případě je prodávající povinen písemně potvrdit Kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy. Pokud klient odstoupí od smlouvy dle výše uvedeného ustanovení, je klient povinen předat nebo zaslat TWI zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží TWI nese klient.
 16. TWI odevzdá klientovi objednané zboží do 30 dnů resp. 90 dnů, pokud jsou zbožím produkty numismatiky (mince a medaile) ode dne, kdy bude klientem řádně uhrazena celá kupní cena zboží, jedná-li se o jednorázový nákup zboží, nebo v rozsahu příslušného počtu slitků, jejichž hodnotu klient uhradil, účastní-li se v rámci nákupu investičního zlata, stříbra a platiny (tj. slitků) PROGRAMU SPOŘENÍ, pokud není uvedeno jinak.
 17. Odevzdáním zboží se rozumí jeho osobní převzetí klientem v sídle TWI, není-li určeno jinak. Klient se při převzetí zboží prokáže platným průkazem totožnosti. Zboží bude předáno proti podpisu klienta nebo odesláním zboží na adresu klienta (za poplatek). Vlastnické právo ke zboží přechází na klienta až po úplném zaplacení kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta převzetím zboží.
 18. V případě odeslání zboží klientovi TWI účtuje klientovi poplatek ve výši odpovídající ceníku České pošty, s.p. za cennou zásilku platnému ke dni odeslání zásilky.
 19. TWI je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH); ceny veškerého zboží vyjma ceny zlatých slitků (osvobození, viz § 92 zákona č. 235/2004 Sb.), jakož i ceny veškerých služeb poskytnutých TWI jsou účtovány včetně této daně.
 20. Klient bere na vědomí, že dosavadní zisky při nákupu zboží nejsou zárukou nárůstu jejich ceny i v budoucnu.
 21. Klient odpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku toho, že TWI neoznámil bez zbytečného odkladu změnu jeho údajů, které dříve uvedl ve smlouvě.
 22. TWI je oprávněna znění těchto OP změnit, je však povinna o tom klienta nejméně 10 dnů před dnem, kdy mají nové obchodní podmínky nabýt účinnosti, informovat. Nevyjádří-li do dne účinnosti nových OP klient svůj nesouhlas, má se za to, že znění nových obchodních podmínek akceptuje.
 23. Byla-li klientem TWI sdělena elektronická adresa (e-mail), je TWI oprávněna doručovat písemnosti na takto sdělenou elektronickou adresu.
 24. Písemnosti doručované v rámci smluvního vztahu mezi TWI a klientem, nedochází-li k jejich doručení elektronickou poštou, se považují za doručené i tehdy, nevyzvedla-li si druhá smluvní strana v úložní lhůtě řádně odeslanou písemnost na adresu uvedenou u smluvní strany ve smlouvě. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena druhé smluvní straně třetí den po jejím prokazatelném odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence.
 25. V případě sporu je podle článku 23 nařízení Rady Evropské unie č. 44/2001/ES místně příslušný obecný soud TWI; není-li tímto soudem žádný ze soudů v České republice, smluvní strany sjednávají, že tímto soudem je Obvodní soud pro Prahu 1.
 26. TWI je oprávněna zpracovávat a uchovávat osobní údaje klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES.
 27. Podrobné informace o zpracování osobních údajů klienta jsou upraveny samostatně v Zásadách o ochraně osobních údajů, jejichž aktuální verze je vždy dostupná na https://www.twicz.cz/gdpr/.
 28. Podpisem příslušné smlouvy (resp. odesláním závazné objednávky online klientem při sjednání PROGRAMU SPOŘENÍ), která na tyto OP odkazuje, klient potvrzuje, že se s obsahem OP seznámil a že s nimi souhlasí.
 29. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. května 2021.

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.