Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy založené kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi spoločnosťou TrustWorthy Investment SK a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 47 226 269, DIČ: 2023815794, IČ DPH: SK2023815794, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5805/B, e - mail: info@twisk.sk, telefón: (+421) 33 381 3426 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.

Obchodná činnosť Predávajúceho podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

I. VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely týchto Obchodných podmienok budú mať tieto pojmy nasledovný význam:

 • GDPR – znamená Nariadenie EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 • Internetový obchod – znamená internetový obchod Predávajúceho na stránke http://www.twisk.sk/eshop/.
 • Kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá odošle Online objednávku z Internetového obchodu.
 • Kúpna zmluva - znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
 • Nezáväzná objednávka – znamená informatívny elektronický formulár obsahujúci informácie o Potenciálnom kupujúcom a informatívne nastavenie Sporiaceho plánu odoslaný prostredníctvom webstránky https://www.zlatosporenie.sk/.
 • Občiansky zákonník – znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Odborným posúdením - vyjadrenia znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 • Online objednávka – znamená elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam a cenu objednaného Tovaru, odoslaný prostredníctvom Internetového obchodu.
 • Potenciálny kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá odošle Nezáväznú objednávku z Internetového obchodu.
 • Sporiaci plán – znamená názorný výpočet možného sporenia, v ktorom je stanovená cieľová čiastka sporenia, mesačná splátka a druh Tovaru.
 • Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Tovar – znamená drahé kovy, diamanty, mince, medaily a doplnkové predmety, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu.
 • Zákon o elektronickom obchode – znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2004 Z z. v znení neskorších predpisov.
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa – znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku – znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon o ochrane osobných údajov – znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov – znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

 1. Nezáväzná objednávka slúži na informovanie Potenciálneho kupujúceho o možnostiach Sporiaceho plánu a našich Tovaroch.
 2. Potenciálnemu kupujúcemu nevznikajú odoslaním Nezáväznej objednávky žiadne povinnosti a rovnako tým nedochádza k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy s Predávajúcim.
 3. Údaje uvedené v Sporiacom pláne sú demonštratívne a môžu sa zmeniť v závislosti od času informovania sa a s ohľadom na kolísavosť cien drahých kovov.
 4. Po vyplnení Nezáväznej objednávky bude Potenciálneho kupujúceho kontaktovať náš spolupracovník, ktorý Potenciálnemu kupujúcemu zodpovie akékoľvek otázky alebo pripomienky a prípadne pristúpi k dohodnutiu podmienok Online objednávky alebo uzatvoreniu písomnej zmluvy.
 5. Ustanovenia týchto Obchodným podmienok sa na Nezáväznú objednávku vzťahujú primerane, za zachovania skutočnosti, že Potenciálnemu kupujúcemu nevznikajú z Nezáväznej objednávky žiadne povinnosti.
 6. Ostatné ustanovenia týchto Obchodným podmienok týkajúce sa Online objednávky slúžia Potenciálnemu kupujúcemu na informovanie sa o Tovare pred uzavretím zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

III. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Pri vypĺňaní Online objednávky je Kupujúci povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky požadované údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, v prípade právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov: obchodné meno / názov, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Ak by na strane Kupujúceho došlo k zmene adresy alebo sídla / miesta podnikania, Kupujúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne alebo prostredníctvom emailu informovať Predávajúceho.
 2. Kupujúci si môže objednať tovar maximálne v hodnote 10 000 EUR.
 3. Kupujúci v objednávke vyberie spôsob uhradenia kúpnej ceny a spôsob dopravy z možností, ktoré Internetový obchod ponúka.
 4. Odoslaním záväznej Online objednávky z Internetového obchodu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
 5. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením Online objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho zaslaním elektronickej správy.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť Online objednávku a odoslať objednaný Tovar na adresu uvedenú Kupujúcim v Online objednávke. Predávajúci vykoná expedíciu objednaného Tovaru do 30 dní resp. 90 dní pokiaľ sú Tovarom produkty numizmatiky (mince a medaile) od zaplatenia celej kúpnej ceny. Súčasťou dodávky Tovaru je daňový doklad (faktúra) vystavený Predávajúcim. V deň expedície Tovaru zašle Predávajúci Kupujúcemu oznámenie na jeho elektronickú adresu alebo expedíciu Tovaru potvrdí Kupujúcemu telefonicky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie Online objednávky, ak:
  • je v Online objednávke uvedená nesprávna doručovacia adresa,
  • množstvo objednaného Tovaru presahuje maximálne množstvo Tovaru uvedeného v článku III. bode 2 týchto Obchodných podmienok,
  • Kupujúci pri zmene aktuálnej ceny Tovaru odmietne doplatenie ceny objednaného Tovaru (pozri ďalej fixácia ceny v článku VIII. týchto Obchodných podmienok),
  • Kupujúci v minulosti nesplnil svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný Tovar,
  • objednaný Tovar je v dôsledku zvýšeného dopytu vypredaný a nie je možné ho u dodávateľa Predávajúceho objednať.
 3. O odmietnutí Online objednávky podľa článku IV. bodu 2 týchto Obchodných podmienok bude Kupujúci informovaný emailom.

V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť celkovú cenu objednaného Tovaru a objednaný a doručený Tovar odobrať.
 2. V prípade, že Kupujúci nedostane zásielku s Tovarom, ktorej odoslanie mu bolo Predávajúcim oznámené elektronickou správou alebo telefonicky, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Predávajúceho.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že pre zachovanie hodnoty investičného cenného kovu je neprípustné jeho poškodenie, u zliatkov je neprípustné aj poškodenie originálneho balenia s certifikátom.

VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa článku VI. Obchodných podmienok môže jedine Spotrebiteľ. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré konajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti nie sú podľa ustanovenia § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov považované za Spotrebiteľov.
 2. Spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 6 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy na kúpu Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. investičné drahé kovy, diamanty, mince a medaily. Takýto Tovar nie je možné vrátiť, Spotrebiteľ však môže Predávajúcemu ponúknuť takýto Tovar k spätnému odkúpeniu, pričom Predávajúci nie je povinný takúto ponuku prijať.
 3. Od Kúpnej zmluvy na Tovar, na ktorý sa nevzťahuje článok VI. bod 1 týchto Obchodných podmienok môže Spotrebiteľ odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia Tovaru, a to oznámením doručeným na adresu sídla alebo e-mailovú adresu Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú pokiaľ Spotrebiteľ oznámenie odošle najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. V prípade, že medzitým už došlo k doručeniu Tovaru, Spotrebiteľ spolu s písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy doručí aj Tovar.
 4. Spotrebiteľ je na odstúpenie od Kúpnej zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatnil.
 5. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa článku VI. bod 1 týchto Obchodných podmienok znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie podľa článku VI. bod 1 týchto Obchodných podmienok, zodpovedá Spotrebiteľ.
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa, podľa článku VI. bod 1 týchto Obchodných podmienok, vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od Kúpnej zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu Tovar zaslal späť.

VII. CENA

 1. Cena každého Tovaru je uvedená pri každom Tovare v Internetovom obchode. Ceny sú uvedené vrátane DPH. S ohľadom na kolísavosť cien drahých kovov na finančných trhoch je cena uvedená v Internetovom obchode alebo na tlačenom formulári Kúpnej zmluvy konečnou cenou, pri dodržaní podmienok uvedených podľa článku VIII. týchto Obchodných podmienok. Prípadné ďalšie poplatky (poštovné a poistenie zásielky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty) sú vyčíslené v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, a sú uvedené v potvrdení Online objednávky. Platobné údaje sú Kupujúcemu odoslané elektronickou správou spolu s potvrdením Online objednávky.
 2. Vrátenie preplatku ceny objednaného Tovaru, platby za zrušenú objednávku (ak Kupujúci nesúhlasí s vyššou cenou objednávky pri bezhotovostnej úhrade vykonanej po garantovanej dobe fixácie ceny) je uskutočnené najneskôr 3. pracovný deň od fixácie ceny (viď článok VIII. týchto Obchodných podmienok). V prípade bezhotovostnej platby je platba vrátená na bankový účet, z ktorého bola platba odoslaná. V prípade, že Kupujúci zaplatil cenu Online objednávky vkladom hotovosti na bankový účet Predávajúceho, bude na poštovú adresu Kupujúceho vrátený preplatok po odpočítaní poštových nákladov spojených s poštovou poukážkou.

VIII. FIXÁCIA CENY

 1. Fixácia ceny, resp. stanovenie konečnej kúpnej ceny objednaného Tovaru, je závislé od spôsobu platby vybranej Kupujúcim.
 2. Pri platbe v hotovosti je fixácia ceny stanovená pri obdržaní Online objednávky Predávajúcim a garantovaná pri vykonaní hotovostnej platby do 2 pracovných dní do 11:00 hod. od uzavretia Kúpnej zmluvy.
 3. Pri bezhotovostnej platbe je fixácia ceny stanovená pri obdržaní Online objednávky Predávajúcim a garantovaná pri vykonaní bezhotovostnej platby do 2 pracovných dní do 15:00 hod. od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Ak je platba pripísaná na bankový účet Predávajúceho po 15:00 hod. (v ten istý deň alebo neskôr), má Predávajúci právo aktualizovať cenu Tovaru podľa aktuálnej spotovej ceny vzťahujúcej sa na Tovar. Po pripísaní platby Kupujúceho na bankový účet Predávajúceho bude Kupujúcemu odoslaná správa o prichádzajúcej platbe na účet Predávajúceho a o zafixovanej výške kúpnej ceny. Prípadný nedoplatok kúpnej ceny Kupujúci uhradí obratom bezhotovostne na účet Predávajúceho s variabilným symbolom Online objednávky. Ak Kupujúci nesúhlasí so zafixovanou výškou kúpnej ceny, je povinný to bezodkladne oznámiť Predávajúcemu elektronickou správou alebo telefonicky najneskôr do 2 hodín od doručenia správy o výške aktualizovanej kúpnej ceny. Tým sa Online objednávka ruší a už prijaté platby budú Kupujúcemu vrátené podľa článku VII. bodu 2 týchto Obchodných podmienok.

IX. SPÔSOB DODANIA TOVARU

 1. Tovar je Predávajúcim dodávaný poštou (Slovenská pošta, a.s.), prípadne na základe osobného odberu Kupujúceho, v prípade zaslania poštou ako cenná zásielka poistená na plnú hodnotu Tovaru. V cene poistenia sú zahrnuté straty, poškodenia a úbytok až do plnej výšky udanej ceny. Maximálna hodnota Tovaru v jednej zásielke nesmie presiahnuť limit podľa platného cenníka poplatkov a služieb Slovenskej pošty, a.s. pre poistenie zásielky. V prípade objednávky presahujúcej tento limit bude Tovar rozdelený do viacerých zásielok. Náklady spojené s dodaním Tovaru vrátane poistenia hradí Kupujúci.
 2. V záujme ochrany súkromia Kupujúceho je balenie diskrétne a neprezrádza charakter zásielky. Obal je bezpečnostný a bez porušenia ho nie je možné otvoriť. Kupujúci je povinný riadne skontrolovať zásielku a Tovar. Zásielka je zaslaná doporučene do vlastných rúk. Kupujúci môže prevziať zásielku len osobne po overení jeho totožnosti a vlastnoručnom potvrdení o prevzatí zásielky. Svojim podpisom Kupujúci potvrdzuje prevzatie zásielky a zároveň súhlasí s cenou, kvalitou a množstvom Tovaru v zásielke. Po tomto osobnom prevzatí Kupujúci nemá nárok na žiadne právne ani finančné náhrady vzniknutej jeho nedbanlivosťou pri prevzatí Tovaru. V prípade, že bude Kupujúcemu doručená zásielka s porušeným obalom, Kupujúci má právo zásielku odmietnuť prevziať. V tomto prípade Kupujúci obratom vyrozumie Predávajúceho elektronickou správou alebo telefonicky.
 3. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia, t.j. podpisom potvrdenia o prevzatí zásielky.
 4. Po vzájomnej dohode je možná individuálna doprava. Kupujúci sa pri prevzatí Tovaru preukáže platným preukazom totožnosti. Tovar bude vždy odovzdaný len proti podpisu Kupujúceho.

X. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

 1. Predávajúci je zodpovedný za vady Tovaru v zmysle ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 2. Záručná doba na uplatnenie vád Tovaru je 24 mesiacov od jeho prevzatia Kupujúcim.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla Predávajúceho alebo elektronickou správou zaslanou na elektronickú adresu Predávajúceho. Kupujúci v reklamácii uvedie pôvodné číslo Online objednávky a popis zistených vád Tovaru.
 4. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie pri uplatnení reklamácie. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že je potrebné náročnejšie technické zhodnotenie stavu Tovaru, Predávajúci upovedomí Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.
 5. V závislosti od povahy reklamácie Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď po určení spôsobu reklamácie, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 7. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 8. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
  • identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  • presnú identifikáciu posudzovaného Tovaru,
  • popis stavu Tovaru,
  • výsledok posúdenia,
  • dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 9. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

XI. CHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci a Potenciálny kupujúci môže nakupovať Tovar po registrácii v Internetovom obchode ako registrovaný zákazník.
 2. Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje Kupujúceho a Potenciálneho kupujúceho v súlade s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a Zákonom o elektronickom obchode.
 3. Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje Kupujúceho v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Zákonom o elektronickom obchode.

XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup orgánu (subjektu) alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 2. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov, je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejneného na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 3. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Kupujúceho a Potenciálneho kupujúceho sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je vždy dostupná aj na webovej stránke Predávajúceho https://www.twisk.sk/gdpr/.

XII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup orgánu (subjektu) alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 2. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov, je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejneného na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 3. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 4. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ nie je v týchto v Obchodných podmienkach výslovne uvedené inak, riadia sa právne pomery medzi Kupujúcim a Predávajúcim ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 8. 2019.

Príloha č. 1 – Formulár k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy

Online webináre TrustWorthy Investment SK a.s.

6. 7. 2021

Z pohodlia domova môžete byť s nami pravidelne v kontakte. Online webináre, kde sa dozviete viac informácií k drahým kovom, možnostiam spolupráce alebo zodpovieme Vaše otázky.

Pamätná strieborná minca, 500Kč Cyklus "Slávne dopravné prostriedky" Parná lokomotíva Škoda 498 Albatros proof a stand

24. 6. 2021

Dňa 9. júna 2021 vydáva Česká národná banka pamätnú striebornú päťstokorunáčku s hologramom s motívom parnej lokomotívy Škoda 498 Albatros. Náklad mince je 12000 kusov proof a 5700 kusov stand.

Pamätná strieborná minca, 5EUR "Séria Veľkí talianski umelci - Ennio Morricone" stand

18. 6. 2021

Ennio Morricone bol taliansky hudobný skladateľ, dirigent a hudobník. Vo svete sa preslávil najmä ako skladateľ filmovej hudby. Pripomeňme si ho striebornou mincou v náklade 8000 kusov.