Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán založené uzavretím kúpnej zmluvy medzi TrustWorthy Investment Holding SE, so sídlom Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, IČO 019 30 575, DIČ CZ01930575, zapísané do obchodného registra oddiel H, vložka 1202, e-mail: info@twisk.sk, telefón: (+421) 948 065 776 (ďalej len Predávajúci) a zákazníkom (ďalej len Kupujúci), ktorý kupuje drahé kovy, mince, medaily a doplnkové predmety (ďalej len tovar), a to prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim (viď ďalej).

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, ktorej súčasťou sú tieto obchodné podmienky je uzatváraná dištančným spôsobom, tj prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku (viď ďalej).

I. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením (el. správou ev. telefonicky) online objednávky Kupujúceho uskutočnenej z internetového obchodu Predávajúceho (http://www.twisk.sk/eshop/ - ďalej len „internetový obchod“) zo strany Predávajúceho. Odoslaním záväznej objednávky z internetového obchodu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

2. Kupujúci v objednávke vyberie najmä informáciu o objednanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o spôsobe dopravy z možností, ktoré ponúka internetový obchod. Pri objednávke tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje.

3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (elektronicky či telefonicky).

4. Tovar ponúkaný Predávajúcim, u ktorého doposiaľ nedošlo k jeho emisii, si môže Kupujúci prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho zarezervovať. Pokiaľ Kupujúci urobí na internetovom obchode Predávajúceho rezerváciu takto označeného tovaru, je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom uhradenie zálohy vo výške 25% z orientačnej ceny takéhoto tovaru. Predávajúci vystaví Kupujúcemu zálohovú faktúru, v ktorej určí výšku zálohy v závislosti od orientačnej ceny tovaru a spôsob jej úhrady. Takto určená záloha je splatná do 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry Predávajúcim. Pokiaľ Kupujúci zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, prichádza o svoje poradie v systéme rezervácií Predávajúceho. V prípade, keď Kupujúci uhradí zálohu za rezervovaný tovar a potom rezerváciu zruší, je Predávajúci oprávnený požadovať po Kupujúcom zmluvnú pokutu vo výške 10% z orientačnej ceny tovaru a je oprávnený nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie zálohy.

II. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámil Kupujúcemu v dostatočnom predstihu potrebné informácie vzťahujúce sa k objednanému tovaru (najmä sa jedná o informačné povinnosti vyplývajúce z ust. § 1811 ods. 2 a 1820 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"), čo Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje.

2. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci vykoná expedíciu objednaného tovaru do 30 dní resp. 90 dní pokiaľ sú tovarom produkty numizmatiky (mince a medaily) od zaplatenia celej kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad (faktúra) vystavený Predávajúcim. Pokiaľ by prišlo na strane Kupujúceho k zmene dodacej adresy, je Kupujúci povinný bezodkladne písomne ​​informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti. V deň expedície tovar zašle Predávajúci Kupujúcemu oznámenie na jeho elektronickú adresu alebo expedíciu potvrdí Kupujúcemu telefonicky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ:
- je pri objednávke uvedená chybná doručovacia adresa;
- množstvo objednaného tovaru je zjavne pochybné;
- kupujúci pri zmene aktuálnej ceny tovaru odmietne doplatenie ceny objednaného tovaru (viď ďalej fixácia ceny);
- kupujúci v minulosti nesplnil svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar;
- objednaný tovar je v dôsledku zvýšeného dopytu vypredaný a nie je už možné ho u dodávateľa Predávajúceho objednať.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávke správnu doručovaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť celkovú cenu objednaného tovaru, prevziať objednaný a zaslaný tovar.

2. V prípade, že Kupujúci nedostane zásielku s tovarom, ktorej odoslanie mu bolo Predávajúcim oznámené elektronickou správou alebo telefonicky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho.

IV. PRÁVO KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Od kúpnej zmluvy na kúpu investičných drahých kovov, tj zliatkov, mincí, medailí a drahých kameňov Kupujúci nemôže podľa § 1837 písm. b) odstúpiť, tovar nemožno vrátiť, iba späť ponúknuť k spätnému odkupu Predávajúcemu. U ostatného tovaru kúpeného prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho môže Kupujúci, ak je spotrebiteľom (fyzickou osobou), odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa, kedy Kupujúci prevzal tovar, a to v uvedenej lehote písomným oznámením na adresu sídla Predávajúceho. V takom prípade je Predávajúci povinný písomne potvrdiť Kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy.

2. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa vyššie uvedeného odseku, je Kupujúci povinný odovzdať alebo zaslať Predávajúcemu tovar späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

V. CENA

1. Cena tovaru je pri každej jednotlivej položke uvedená v internetovom obchode. Ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej výške. S ohľadom na zmeny cien drahých kovov na finančných trhoch je cena uvedená v internetovom obchode alebo na tlačenom formulári kúpnej zmluvy cenou konečnou len v prípade, ak nedôjde k zmene podľa čl. VI. Prípadné ďalšie poplatky (poštovné a poistenie zásielky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty) musia byť vyčíslené pred uzavretím kúpnej zmluvy, tj pred potvrdením záväznej objednávky. Platobné údaje sú Kupujúcemu odoslané elektronickou správou s potvrdením objednávky.

2. Vrátenie preplatku ceny objednaného tovaru, platby pri zrušenej objednávke (pokiaľ Kupujúci nesúhlasí s vyššou cenou objednávky pri bezhotovostnej úhrade vykonanej po garantovanej dobe úhrady) je vykonané najneskôr 3. pracovný deň od fixácie ceny (viď čl. VI.). V prípade bezhotovostnej platby je platba vrátená na bankový účet, z ktorého bola platba odoslaná. V prípade, že Kupujúci zaplatil cenu objednávky poštovou poukážkou alebo vkladom hotovosti na bankový účet Predávajúceho, bude na poštovú adresu Kupujúceho vrátený preplatok po odpočítaní poštových nákladov spojených s poštovou poukážkou.

VI. FIXÁCIA CENY

1. Fixácia ceny, resp. stanovenie finálnej kúpnej ceny objednaného tovaru, je závislé na Kupujúcim vybranom spôsobe platby.

2. Pri platbe v hotovosti je fixácia ceny stanovená pri obdržaní objednávky Predávajúcim a garantovaná pri vykonaní hotovostnej platby do 2 pracovných dní, 11:00 hod., od uzavretia kúpnej zmluvy.

3. Pri bezhotovostnej platbe je fixácia ceny stanovená pri obdržaní objednávky Predávajúcim a garantovaná pri vykonaní bezhotovostnej platby do 2 pracovných dní, 15:00 hod., od uzavretia kúpnej zmluvy, tak, že je v tejto lehote platba pripísaná na účet Predávajúceho. Pokiaľ je platba pripísaná po 15:00 hod. (v ten istý deň alebo neskôr), má Predávajúci právo aktualizovať cenu tovaru. Po pripísaní platby Kupujúceho na bankovom účte Predávajúceho bude Kupujúcemu podaná telefonicky správa o prichádzajúcej platbe na účet Predávajúceho a o zafixovanej výške kúpnej ceny. Prípadný nedoplatok kúpnej ceny Kupujúci uhradí obratom bezhotovostne na účet Predávajúceho s variabilným symbolom objednávky. V prípade, že Kupujúci s novou výškou kúpnej ceny nebude súhlasiť, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a Predávajúcemu v tomto prípade patria náklady spojené s objednávkou tovaru vo výške 10 % kúpnej ceny.

VII. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1. Tovar je Predávajúcim expedovaný poštou (Slovenská pošta, a. s.), a to ako cenná zásielka poistená na plnú hodnotu tovaru. V cene poistenia sú zahrnuté straty, poškodenie a úbytok až do plnej výšky udanej ceny. Maximálna hodnota tovaru v jednej zásielke nesmie presiahnuť limit podľa platného cenníka poplatkov a služieb Slovenskej pošty, a. s. pre poistenie zásielky. V prípade objednávky presahujúcej tento limit bude tovar rozdelený do viacerých zásielok.

2. V záujme ochrany súkromia Kupujúceho je balenie diskrétne a neprezrádza charakter zásielky. Obal je bezpečnostný a bez porušenia ho nemožno otvoriť. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru riadne skontrolovať zásielku a tovar. Prevzatie Kupujúcim prebieha do vlastných rúk proti podpisu a kontrole preukazu totožnosti. Svojim podpisom na dodacom liste potvrdzuje Kupujúci prevzatie zásielky a zároveň súhlasí s cenou za dodaný tovar, tj že bol dodaný v požadovanej kvalite a v zodpovedajúcom množstve. V prípade, že bude Kupujúcemu doručená zásielka s porušeným obalom, má Kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky. V tomto prípade obratom upovedomí Predávajúceho elektronickou správou alebo telefonicky.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia. Pre zachovanie hodnoty investičného cenného kovu je neprípustné jeho poškodenie, pri zliatkoch je neprípustné aj poškodenie originálneho balenia s certifikátom. Ďalej aj poškodenie priloženého certifikátu. Pre zachovanie hodnoty mincí a medailí je neprípustné porušenie aj poškodenie ochranného plastového obalu a poškodenie priloženého certifikátu. Pre zachovanie ceny diamantu je neprípustné porušenie ochranného obalu a poškodenie priloženého certifikátu.

4. Po vzájomnej dohode je možná individuálna doprava alebo prevzatie tovaru osobne u Predávajúceho. Kupujúci sa pri prevzatí tovaru preukáže platným preukazom totožnosti. Tovar bude vždy odovzdaný proti podpisu Kupujúceho.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ODOVZDANÉHO TOVARU, ZÁRUKA A AKOSŤ

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Predávajúceho za vadné plnenie, vrátane záruky za akosť Predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä príslušnými ust. Občianskeho zákonníka, a to § 2099 a nasl. upravujúce práva z vadného plnenia, ďalej § 2113 a nasl. upravujúce záruku za akosť a § 2158 upravujúce osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode).

2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že (i) predávaný tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej, (ii) sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza, (iii) tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, (iv) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a (v) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Pokiaľ vada odovzdaného tovaru znamená podstatné porušenie zmluvy (tj predaj tovaru s tak závažnou chybou, o ktorom Predávajúci vedel alebo musel vedieť už pri uzavretí kúpnej zmluvy, že Kupujúci by kúpnu zmluvu neuzavrel, pokiaľ by takú vadu predvídal), je Kupujúci oprávnený domáhať sa (i) odstránenia takejto vady dodaním nového tovaru, (ii) odstránením takejto vady opravou tovaru, (iii) primeranej zľavy z kúpnej ceny prípadne (iv) je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady.

V prípade, že chybou odovzdaného tovaru došlo k nepodstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, môže Kupujúci požadovať odstránenie vady tovaru alebo poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny

4. V prípade uplatnenia záruky za akosť Kupujúci podá reklamáciu, resp. oznámi vady tovaru, písomne ​​na doručovaciu adresu Predávajúceho alebo elektronickou správou na elektronickú adresu Predávajúceho s pôvodným číslom objednávky a popisom zistených vád. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie do 14 pracovných dní od jej obdržania (obdržania reklamovaného tovaru) a vyrozumie Kupujúceho na jeho elektronickú adresu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Oprávnená reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho.

IX. EVIDENCIA ÚDAJOV

1. Kupujúci môže tovar nakupovať iba ako registrovaný zákazník (po registrácii v internetovom obchode).

2. Predávajúci je oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES.

3. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Kupujúceho sú upravené samostatne v Zásadách o ochrane osobných údajov, ktorých aktuálnu verziu nájdete na https://www.twisk.sk/gdpr/.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ tieto obchodné podmienky neobsahujú výslovne iné, riadia sa právne pomery medzi zmluvnými stranami Kupujúcim a Predávajúcim ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18. 2. 2022.

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.