Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Ďalším využívaním týchto webových stránok súhlasíte s ich využívaním. Súhlasím

Nákupný košík je prázdny

Podielové fondy

Podielový fond je nástroj, ktorý sa využíva k investičným operáciám, je akýmsi súborom majetku. Rozdeľuje sa do niekoľkých kategórií, podľa účelu, obsahu a ďalších faktorov. Podielový fond nemá právnu subjektivitu (na rozdiel od investičného fondu). Je spravovaný investičnými spoločnosťami, ktoré riadia jeho fungovanie. Základnou jednotkou fondu je podielový list, držiteľ podielových listov (investor) sa nazýva podielnik fondu.

Rozdelenie podielových fondov

 • akciové fondy - fondy, ktorých obsahom je prevažná väčšina akciových titulov
 • zmiešané fondy - fondy, ktoré sú spravidla namiešané z menej volatilných akcií a rizikovejších dlhopisov
 • dlhopisové fondy - investujú do dlhových cenných papierov, obvykle do dlhopisov s dlhšou splatnosťou
 • fondy peňažného trhu - obsahujú dlhové cenné papiere s kratšou splatnosťou, pokladničné poukážky, depozitné certifikáty apod. (ich doménou je prakticky nulová kolísavosť, ich výnosy sú však nízke, často sú používané ako alternatívy bankových produktov)
 • realitné fondy - správca fondu nakupuje nehnuteľné majetky a cenné papiere na ne naviazané (tieto fondy spravidla nekorelujú s akciovými indexmi, môžu teda byť vhodným zaisťovacím prvkom investičného portfólia)
 • komoditné fondy - základným stavebným kameňom bývajú cenné papiere (deriváty, certifikáty apod.) naviazané na komodity. 
 • devízové fondy - fond drží meny podľa konkrétnej stratégie (ich používanie nie je príliš rozšírené)

Výber podielového fondu

Pri výbere podielových fondov by sa investor mal riadiť základnými pravidlami investovania na kapitálovom trhu. Investor by mal vždy zvážiť všetky riziká, ktoré môže daná investícia priniesť - napr. politické riziko, riziko neschopnosti repatriácie kapitálu, menové, kurzové, úrokové riziko, riziko zníženej likvidity a ďalšie prípadné riziká.

Ďalšie pravidlá pre investovanie

 • magický trojuholník - určuje vzťahy medzi bezpečnosťou investície, výnosom a jej likviditou. 
 • určenie investičného účelu - toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné pred investíciou vykonať (inak budeme investovať s účelne nasporenými prostriedkami na penziu a inak budeme pracovať s krátkodobou finančnou rezervou).
 • investičná pyramída - čiastočne vychádza z predchádzajúceho bodu. V prvej pyramíde sú podľa dôležitosti pod seba postavené pravidelné náklady investora (dole najnutnejšie, hore menej dôležité), v druhej depozitá (dole najbezpečnejšie, hore najrizikovejšie). V ideálnom portfóliu by nikdy nemali byť najrizikovejšie investície zastúpené väčšinovým podielom.
 • minulé výsledky fondu - hoci nemusia byť garanciou budúcich výnosov, slúžia ako orientačný obraz o fungovaní fondu a kvalite jeho správy. 
 • daňové hľadisko - obsah majetku fondu aj miesto jeho registrácie môže mať značný vplyv na to, koľko z celkového výnosu zaplatíme na daniach. 
 • poplatková problematika - obzvlášť pri vyšších sumách je veľmi dobré brať tieto faktory do úvahy, pretože vysoké poplatkové zaťaženie môže veľmi citeľne zredukovať náš výnos v prospech tretích osôb

Program Zápožička určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

7. 10. 2022

S novou investičnou ponukou Zápožička vstupuje na trh česká spoločnosť TrustWorthy Investment. Program určený pre majiteľov zlatých či strieborných zliatkov garantuje šesťpercentný ročný výnos.

Zúčastnili sme sa na úspešnom veľtrhu Zberateľ 2022

26. 9. 2022

V dňoch 9.-10.09.2022 prebiehal 25. ročník obľúbeného veľtrhu Zberateľ. Český národ je svojim zberateľstvom známy a návštevnosť tohto veľtrhu to len potvrdzuje.

Pamätná strieborná minca, 200Kč 100. výročie narodenia Dany Zátopkovej a Emila Zátopka

15. 9. 2022

Posledná pamätná strieborná minca vydaná Českou národnou bankou na rok 2022 - náklad v kvalite proof: 15400 ks, náklad v kvalite stand 8300 ks.